ميراث بابا

از بام خانه تا به ثريّا از آنِ تو

زيباتــر، آنچــه مانــد1، ز بابا، از آنِ تــو!                      بَد اي برادر از من و اعــلا از آنِ تو!

اين طاسِ خالي از من و آن كوزه‌اي2 كه بود   پارينه پُر ز شَهدِ مُصــفّا، از آنِ تــو!

يا بوي ريسمـان گُسَــلِ ميــخ3 كَــن زِ من      مهميـــزِ كلّـــه‌تيز مطلا از آن تـو4!

اين5 ديـگِ لب‌شكستــه صابون‌‌پزي ز مـن      آن چمچه هريسه6 و حلوا از آن تو7!

اين8 قوچِ شاخ‌كج9 كه زند10شاخ از آن من                 غوغاي جنگ قوچ و تماشا از آن تو11!

اين12 استــر13 چمــوشِ لگــدزن، از آن من     آن14 گــربه مصاحــــب15 بابــا از آن تو16!

از صحــنِ خانه تا به لبِ بــام از آن من                      از17 بامِ خانــه تا به ثريّــا از آن تــو!

 

وحشي و برادرش كه خلوت كردند              در مُلك سخن ترك خصومت كردند

هر شعر كه در كهنه كتابي ديدند                           بردنـد و برادرانــه قسمت كردنــد

 

برخوان يكي يكي كه چون بـود                               دزدي تو و بــرادر تـــو

چون بود شكنجه‌ها كه خوردي                               وافكندن تاس بر سـر تو

 

:

زيبــا هرآنچــه مانـــده ز بابــا از آنِ تـو                       بـد اي برادر از من و زيبا از آنِ تـو18

آن بد19كتــاب مغلــق مشكــل از آن مــن      آن يك20 ورق ترسّـل خوانا از آن تو

آن طاس خالي از من و آن كوزه‌اي كه بود                 پارينــه پر ز شهد مصفــا از آنِ تـو

وجـــه تمســك سجــل تا شــده زمــن         الزام خصــم منكر و دعوا از آن تـو

آن دو غــلام بچــه جاهــل از آن مــــن                      كاكــاي پيــر پُختــه دانـا از آن تـو

آن ديـگ لب شكسته صابون‌پزي از آن مـن     آن كمچه هريســه پاپـــا از آن تــو

مرســول قريه كهـــنه وقفــي از آن مـــن       گلگشــت سرزمين مصلـي از آن تو

انگشتــري كه رفتــه ســوادش از آن مــن     سجعي كه پرنگين شده انشا از آن تو

يابــوي ريسمان گســل ميــخ‌كن ز مـــن                   مهميـــز كلّــه تيـــز مطـلا از آن تو

آن استــر چمــوش لگــدزن از آن مــــن         آن21 گربــه خموشــك بابا از آن تـو

قوچ شكستــه شاخ سيــه‌چشم از آن مـن                غوغاي جنگ قوچ و تماشـا از آن تو

طنبــــوره شكستــه خالـــو از آن مــــن         آن تــار ترتنـه ثرنـــا (؟) از آن تــو

از فرش خانــه تا به لب جــو از آن مـــن        از پشت بــام تا به ثريــا از آن تـــو

آن ميوه‌اي كه مي‌رســد از بــاغ از آن مـن     برگي كه به سرش شده پيدا از آن تـو

ديگر ميان ما و تو جنــگ و جدل نمانـــد        اينها كه گفتم از مـن و آنهـا از آن تـو

بوده اگــر برادر ديگــري به جـــاي مــن         اعلي ز خود شمردي و ادني از آن تـو

«فهمي» عجــب كه روي به انصــاف آوري     گر في‌المثل بــود همه دنيــا از آن تو22

:

مانده بابا

همشيــره! خرج ماتــم بابا از آن تـــو23                      صبر از من و تردد غوغا24 از آنِ تو25!

در خفيه26 استمــاع وصــيّت از آن مــن                     در نوحــه، همزبانــي ماما از آنِ تـو!

كهنـه قلــم دوات شكستــه از آن مـــن                    طومــار نظم و دفتر انشــا از آن تـو!

آن لاشــه اشتــران27 قـطاري28 از آن مــن     آن29 باركش خــران توانـا از آن تــو!

يك هفته خـرج مطرب و ساقي از آن من                   هفتــادساله طاعـت بابــا از آن تــو!

آن مالــها كه مانـده30 به دنيــا از آن مـن                   وان خيرها31 كه كرده32 به عقبا از آن تو!

آن قاطــر چمـوش لگــدزن از آن مــن                        آن گربــه سليــم شكيبـا از آن تو33!

 

جنسي كه هست از همه بهتر از آن من

مـال و مــنال حضــرت بابـــا بـــرادرا34              يك نيمــه از تو، نيمه ديگر از آنِ مـن

من آن نيم كه گويم ازين جنسها كه هست               جنسي كه هست از همه بهتر از آن من!

جان35 بــرادري تو ز36 هرچه بهتــر است                   بد هرچه هست جان برادر از آن من37!

قرض پدر كه از همه بيش است از آن تــو      وجهش كه هست‌ از همه كمتر از آن مـن!

آن چـاربـــاغ خــرّم مرهــون از آن تـــو           آن يك دو باغ كهنــه بي‌در از آن مـن38

مــلك نفيــس خالصـــه شهـر از آن تــو         امــلاك هيــچ نفع نياســر از آن من39

داهــي40 كه شيــر داده41 بــه بابا از آن تــو   واهي42 كزوست خون‌ دل مادر از آن‌ من43

آن ماديـان كه داشته44 صــد كـره زان تــو                  آن استــران45 كودكــش نَر از آن من46

 

كَل تقــي بُتّه‌هاي خار از تــو                                 خس و خاشــاك، باربار از تــو

آن زميــن زراعتـــي از مــن                                    آن همه سنگ كوهســار از تــو

كشت پاييـز سر به سر از مـن                               بادِ جــان پـرور بهـــار از تـــو

شامگــه، شير گوسفند از مــن                              صبحـدم بانـگ آبشــار از تــو

سينه كبـك و ران مـرغ از مـن                                نغمــه قمــري و هــزار از تـو

جوي آبــي كه مـي‌رود از مـن                                لـذّت آب جويبــــار از تـــو

دو سه من نقـره و طلا از مــن                               برف و يخ هـاي نقـره‌وار از تـو

گنــدم و لوبيا و مـاش از مــن                                 علـف سبــز و مرغـزار از تـو

دود و دم از تو كبــاب از مــن                                 گلــه‌ها از مــن و غبـار از تـو

كيســه‌هاي پر از برنــج از مـن                               در عوض ريگ بي‌شمــار از تو

جامـــه نازك حريـــر از مــن                                   خرقــه زهد وصلــه‌دار از تــو

روز محشر همه حسـاب از مـن                              رحمـت لطــف كردگـار از تـو

.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 14:47  توسط رحیم جانی   |